Blog

Get the latest information from us
Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวง

หากต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff)

Article
19/09/2021
จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 Phase หรือไม่?

ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่องชาร์จว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่

Article
19/09/2021
ตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger

ก่อนการติดตั้งเราควรตรวจสอบทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับทางบริษัทที่เข้ามาติดตั้ง

Article
19/09/2021
ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า

ก่อนการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเราควรตรวจสอบขนาดมิเตอร์ว่ามีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่

Article
19/09/2021
ประเภทหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งรถยนต์แต่ละรุ่นใช้หัวชาร์จที่แตกต่างกันรูปแบบตามผู้ผลิตและประเทศที่จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

Article
31/10/2020
มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU

อัตราค่าไฟฟ้า TOU เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate)

Article
31/10/2020
รูปแบบการชาร์จรถไฟฟ้า

การชาร์จรถ EV สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีอยู่ รวมไปถึงระบบไฟฟ้า

Article
31/10/2020
อุปกรณ์เบื้องต้นในการติดตั้งเครื่องชาร์จ

ข้อควรรู้ ก่อนใช้รถยนต์ไฟฟ้า (รถ EV) : 5 สิ่ง ที่ต้องเตรียมในบ้าน และค่าไฟที่ต้องจ่ายต่อครั้ง

Discover the best electric charging experience with us.

EV Chargers, Installation services, Charging station design
and decoration with high standards controlled by specialists.

CONTACT US
logo
Contact Information

sales@phithangreen.com 065-628-5566