การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้ มิเตอร์ตัวที่สองไม่จำเป็นต้องมีขนาดและประเภทเดียวกันกับมิเตอร์ไฟฟ้าตัวแรก ช่องทางติดต่อหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129

 • สถานที่ต้องมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการชาร์จโหมด 2 หรือ 3 ตามมาตราฐาน PEA
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
 • ระบบไฟฟ้าภายในมิเตอร์เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาด
 • ติดตั้งเครื่องชาร์จรถ EV หรือ เต้ารับสำหรับชาร์จ โดยเต้ารับต้องไม่ใช่ชนิดหยิบยกได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้ง
 • เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หากไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องมีหนังสือยินยอม
 • บิลค่าไฟ
 • รายละเอียดทางเทคนิคอุปกรณ์ของเครื่องชาร์จหรือรถยนตร์
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้า
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2

สำหรับ 1 Phase
ประเภทมิเตอร์ ขนาด ค่าใช้จ่าย
ธรรมดา 15 (45) 700
ธรรมดา 30 (100) 700
TOU 15 (45) 3,740
TOU 30 (100) 3,740
สำหรับ 3 Phase
ประเภทมิเตอร์ ขนาด ค่าใช้จ่าย
ธรรมดา 15 (45) 700
ธรรมดา 30 (100) 1,500
TOU 15 (45) 5,340
TOU 30 (100) 5,340

เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตราฐานแล้ว จะเข้าติดตั้งภายใน 2 – 5 วันทำการ
PEA จะคิดและออกใบแจ้งแยกรายมิเตอร์
โดยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหัสเครื่องวัด จะแตกต่างกัน

OTHER ARTICLE

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวง

หากต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff)

Article
19/09/2021
จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 Phase หรือไม่?

ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่องชาร์จว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่

Discover the best electric charging experience with us.

EV Chargers, Installation services, Charging station design
and decoration with high standards controlled by specialists.

CONTACT US
logo
Contact Information

sales@phithangreen.com 065-628-5566