การดำเนินเรื่องเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวง

หากต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff) สามารถดำเนินการได้ที่การไฟฟ้าฯตามเขตที่ระบุไว้ในบิลค่าไฟหรือสามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้เช่นกัน ช่องทางติดต่อหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

ก่อนทำการดำเนินเรื่องขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเราต้องเตรียมระบบวงจรให้พร้อมกับขนาดมิเตอร์ใหม่ที่ต้องการเพิ่ม ในการเพิ่มขนาดมิเตอร์เพื่อทำการติดตั้งเครื่องชาร์จนั้น การไฟฟ้านครหลวงอนุญาติให้ติดตั้งเมนวงจรที่สองสำหรับเครื่องชาร์จโดยเฉพาะได้ มีข้อกำหนดตามนี้

 • พิกัดกระแสไฟฟ้าของ Main Circuit Breaker ทั้งสองวงจรต้องรวมกันไม่เกินพิกัดสูงสุดตามที่ขนาดมิเตอร์ระบุไว้ เช่น ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็นขนาด 30(100)A ค่าพิกัดของ Main CB ต้องไม่เกิน 100 A
 • ต้องติดป้ายบริเวณ Main CB ของทั้งสองวงจร เพื่อระบุตำแหน่ง Main CB ของวงจรที่หนึ่งกับวงจรที่สองสำหรับเครื่องชาร์จ
 • ห้ามต่อสายเฟสหรือสายนิวทรัลข้ามระหว่างสองวงจร

ดำเนินเรื่องที่เขตการไฟฟ้า

เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้ง
 • กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านต้องใช้เอกสารแสดงความเกี่ยวพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขาย
 • บิลค่าไฟ
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง

ดำเนินเรื่องผ่านทางออนไลน์

สามารถดำเนินเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://eservice.mea.or.th/measy

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

สำหรับ 1 Phase
ขนาด ค่าตรวจ
15 (45) 700
30 (100) 700
50 (150) 700
สำหรับ 3 Phase
ขนาด ค่าตรวจ
15 (45) 700
30 (100) 1,500
50 (150) 1,500
200 2,500
400 2,500

สำหรับ TOU ค่าตรวจตามขนาดมิเตอร์ที่ต้องการและเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 6,640 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • มิเตอร์ขนาด 5(15)A – 15(45)A ใช้เวลาภายใน 4 วันทำการ
 • มิเตอร์ขนาด 30(100)A – 50(150)A ใช้เวลาภายใน 8 วันทำการ
 • มิเตอร์ขนาด 200A – 400A ใช้เวลาภายใน 18 วันทำการ

ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ยื่นเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเรียบถูกต้องในการตรวจครั้งแรก

OTHER ARTICLE

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวง

หากต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff)

Article
19/09/2021
จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 Phase หรือไม่?

ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่องชาร์จว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่

Discover the best electric charging experience with us.

EV Chargers, Installation services, Charging station design
and decoration with high standards controlled by specialists.

CONTACT US
logo
Contact Information

sales@phithangreen.com 065-628-5566